Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Restaurant cruises on Sai Gon river

Restaurant  cruises on Sai Gon river   At 19.00, meeting our tour guide and driver at your hotel. Transfer to the ferry for getting on cru...
Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014
Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014
Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014
Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014
Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014